Όροι-Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

A. ΓΕΝΙΚΑ

A1. Η Εταιρεία NICTECH P.C. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Πολιτική οποιαδήποτε στιγμή κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά τους Συνδρομητές ή Χρήστες των παρεχόμενων δικτύων ή υπηρεσιών της.

A2. Η εταιρεία ανακοινώνει στον ηλεκτρονικό δικτυακό της τόπο την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική της, για κάθε θέμα που αφορά την χρήση των παρεχόμενων δικτύων ή υπηρεσιών της συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών, καθώς και τυχόν μεταγενέστερων αναθεωρήσεων / τροποποιήσεων αυτής.

A3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τις Τηλεπικοινωνιακές και Διαδικτυακές Υπηρεσίες αποτελεί η από μέρους του χρήστη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύει

A4. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους σύμφωνα με τα νομοθετικά πλαίσια, τις υποδείξεις και τους κανονισμούς χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο της Εταιρείας. Επίσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη βέλτιστες πρακτικές χρήσης του Διαδικτύου

A5. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τους υπευθύνους της Εταιρείας αν υποπέσει στην αντίληψη τους οποιοδήποτε περιστατικό ασφάλειας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των πληροφοριών και επικοινωνιών των ιδίων ή άλλων χρηστών.

A6. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να αποκτούν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε πληροφορίες και δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στους ίδιους ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα.

A7. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν και να εξασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

A8. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως να μην παραβιάζουν τις διατάξεις του Ν. 2251/94 "Περί προστασίας καταναλωτών", του Ν. 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία, του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το Ν.3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφείς Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών κλπ. 2

A9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Εταιρεία περιστατικό ή ενέργεια Συνδρομητή ή Χρήστη η οποία παραβιάζει είτε την κείμενη νομοθεσία είτε την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών, ή και τους συμβατικούς όρους των επιμέρους παρεχόμενων υπηρεσιών, και η οποία παραβίαση ενδέχεται να υπονομεύσει το επίπεδο ασφάλειας των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Εταιρείας ή/και να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο των πληροφοριών και επικοινωνιών της Εταιρείας ή/και των Συνδρομητών ή Χρηστών αυτής, η Εταιρεία δύναται να αποκλείσει προσωρινά (φραγή) την πρόσβαση στο διαδίκτυο συνολικά ή/και στην συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω της οποίας διενεργείται η παραβίαση, μέχρι την επανόρθωση της παραβίασης ή/και της επίλυσης του τεχνικού προβλήματος ή/και της αντιμετώπισης του περιστατικού ασφάλειας. Επιπλέον η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει οριστικά την παροχή των υπηρεσιών και να καταγγείλει μονομερώς και εκ σπουδαίου λόγου την μεταξύ αυτής και του Συνδρομητή σύμβαση, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Συνδρομητή ή Χρήστη εντός της ταχθείσας από την Εταιρεία προθεσμίας.

B. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

B1. Αναγνωρίζεται ότι το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι ο Συνδρομητής ή Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών του στοιχείων, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου και των κωδικών του στοιχείων (username, password) από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα. Επιπλέον, οφείλει να προβαίνει συχνά σε αλλαγές του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password) στον συνδρομητικό του λογαριασμό, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας που η Εταιρεία έχει θέσει στη διάθεση των Συνδρομητών ή χρηστών στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

B2. Δεν επιτρέπεται η παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η προσπάθεια παραβίασης τηλεπικοινωνιακών και υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών όπως και η απόπειρα παραβίασης λογαριασμών πρόσβασης τρίτων. Δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη δραστηριότητα με σκοπό την διατάραξη της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόδρομος σε μια απόπειρα διείσδυσης συστημάτων.

B3. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου πρόσβασης στο Διαδίκτυο, των υπολογιστικών συστημάτων, των υπηρεσιών Διαδικτύου και των εφαρμογών.

B4. Δεν επιτρέπεται η παράκαμψη της πιστοποίησης (authentication) του Συνδρομητή ή Χρήστη για την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συστήματα και 3 εφαρμογές όπως και η παράκαμψη οποιωνδήποτε μέτρων ασφάλειας.

B5. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους (π.χ. χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας και χρήση υπηρεσιών Διαδικτύου μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών όπως SSL), σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας πως οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία στο Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) πραγματοποιείται διαμέσου πολλαπλών παρόχων, των οποίων η Εταιρεία δεν διατηρεί τον έλεγχό τους.

B6. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, των συστημάτων, υπηρεσιών και εφαρμογών της Εταιρείας, να διαταράζουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών της Εταιρείας, να εκτελούν οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό και γενικά να εκτελούν οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να θέσει σε κίνδυνο ή να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων της Εταιρείας με σκοπό την παραβίαση του απορρήτου των διακινούμενων πληροφοριών άλλων Συνδρομητών ή Χρηστών.

B7. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες απαγορεύεται να προσθέτουν ή να αφαιρούν ή να τροποποιούν στοιχεία με σκοπό να παραπλανήσουν ως προς την ταυτότητα τους κατά την διάρκεια της πρόσβασής τους στο Διαδίκτυο και στο δίκτυο πρόσβασης της Εταιρείας.

B8. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, προκειμένου να συλλέξουν προσωπικά στοιχεία τρίτων.

B9. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες απαγορεύεται να διακινούν παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετούν και να αποστέλλουν προγράμματα ιών, να διακινούν πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να επιδίδονται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπολογιστικά συστήματα της εταιρείας ή τρίτων.

B10. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας του προσωπικού τους εξοπλισμού πρόσβασης στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να αποτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού τους για παράνομες ενέργειες (π.χ. μαζική αποστολή αλληλογραφίας λόγω κακόβουλης εγκατάστασης ιομορφικού λογισμικού) από τρίτους.

B11. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ανήλικων χρηστών. Οφείλουν ειδικότερα να ενημερώνουν για τυχόν υπηρεσίες παροχής περιεχομένου (υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας) που οι ίδιοι προσφέρουν, 4 πλήρεις, λεπτομερείς, έγκυρες και ευκόλως προσβάσιμες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ιδίως αν το περιεχόμενο αυτό ανήκει στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για ενήλικες (ήτοι υπηρεσίες το περιεχόμενο των οποίων δεν προορίζεται για ανήλικους χρήστες, δηλαδή χρήστες κάτω των 18 ετών, διότι δύναται να έχει δυσμενή επίδραση στην σωματική, ηθική ή / και πνευματική ανάπτυξη τους), καθώς και σαφείς πληροφορίες για την εγγραφή / διαγραφή του χρήστη από τις εν λόγω υπηρεσίες.

B12. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι κώδικες προγραμμάτων, το λογισμικό και οποιοδήποτε εν γένει περιεχόμενο ή υλικό που μεταδίδουν μέσω του δικτύου της εταιρείας, είναι απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σε κάθε περίπτωση ευθύνονται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί η Εταιρεία εξαιτίας της προσβολής τέτοιων δικαιωμάτων τρίτων.

B13. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν πως ο προσωπικός τους τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο αποτρέπει τρίτους από την εκμετάλλευση του για σκοπούς που υπονομεύουν το απόρρητο των επικοινωνιών, είτε των δικών τους είτε τρίτων προσώπων.

B14. Οι Συνδρομητές ή Χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται κατά το δυνατόν με τους κανόνες ορθής χρήσης και τους γενικότερους κώδικες δεοντολογίας του Διαδικτύου (netiquette).

B14. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την πιστότητα, την ορθότητα, την ακρίβεια ή την καταλληλόλητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της Εταιρείας στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική, ή απώλεια εισοδήματος που μπορεί να προκληθεί στον χρήστη ή σε οποιονδήποτε τρίτο εκ των παραπάνω λόγων.

B15. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία (θετική ή αποθετική), που τυχόν υποστεί ο Συνδρομητής ή Χρήστης ή τρίτος μέσω του δικτύου της Εταιρείας ή του Διαδικτύου ή θα προκύψει μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου τρίτου παρόχου και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι προμηθευτές, ούτε εγγυάται την εμπορικότητα, την καταλληλότατα για οποιοδήποτε σκοπό, χρήση και ιδιότητα ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων ή από γεγονότα ανωτέρας βίας του δικτύου της και της υπηρεσίας. 5

B16. Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις ή διαφορές μεταξύ του συνδρομητή ή χρήστη και τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ή εν γένει από ή κατά τη χρήση του δικτύου της.

B17. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναιρεί ή να διαγράφει άμεσα, μερικά ή ολικά, εγγραφές, δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, που έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις της νομοθεσίας.

B18. Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης (password) από τρίτο πρόσωπο, με ή χωρίς τη συναίνεση του Συνδρομητή ή Χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή ή Χρήστη στο δίκτυό της, χωρίς καμία προειδοποίηση ή συνέπεια για αυτόν.

B19. Η Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδουν οι Συνδρομητές ή Χρήστες μέσω του δικτύου της ή του Διαδικτύου γενικότερα. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εκ της αιτίας αυτής.

B20. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Συνδρομητής ή Χρήστης.

B21. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η οποία οφείλεται στην παροχή της Υπηρεσίας.

B22. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής μονομερώς και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

B23. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Συνδρομητή ή Χρήστη και για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων που έχει δηλώσει στην αίτησή του, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η Εταιρεία συμμορφώνεται, όπως ο νόμος ορίζει, στο περιεχόμενο εισαγγελικής παραγγελίας/ διάταξης, δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος, απόφασης της ΕΕΤΤ ή άλλης ανεξάρτητης διοικητικής ή αστυνομικής αρχής, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση στον 6 Συνδρομητή ή Χρήστη, εκτός αν άλλως νόμος ορίζει. Η Εταιρεία τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρχές.

B24. Η Εταιρεία φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών, δεν φέρει όμως ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα ή οποιαδήποτε άλλη ζημία του Συνδρομητή ή Χρήστη (εκτός εάν οφείλονται αποκλειστικά σε δόλο ή βαριά αμέλεια της) ή σε περιπτώσεις ανώτερης βίας ή για τυχόν διακοπές παροχής της υπηρεσίας που οφείλονται σε προβλήματα ή βλάβες που εντοπίζονται στο δίκτυο τρίτων παρόχων πάνω στους οποίους λειτουργούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής ή Χρήστης κατά την διάρκεια πρόσβασης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ασύρματων επικοινωνιών.

B25. Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες της.

B26. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων τρίτων παρόχων ή τρίτων προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο Συνδρομητής ή Χρήστης μέσω της πρόσβασης στις ασύρματες επικοινωνίες της.

B27. Η Εταιρεία ενημερώνει με επιστολή τον Συνδρομητή ή Χρήστη, όταν τα στοιχεία του είναι διαθέσιμα, για καταγγελία ή αίτημα τρίτου. Ο Συνδρομητής ή Χρήστης οφείλει να αποκρίνεται άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπα ή ηλεκτρονικά, σε έγγραφα ή ηλεκτρονικά αιτήματα της Εταιρείας σχετικά με καταγγελίες, αιτήματα ή παράπονα τρίτων προσώπων ή και αιτήματα τρίτων για την ανακοίνωση των προσωπικών του δεδομένων σε αυτούς.

B28. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας για ψευδείς προσφορές, με σκοπό να πωληθούν ή να αγοραστούν προϊόντα, αντικείμενα ή υπηρεσίες. Επίσης η συμμετοχή σε δραστηριότητες που καθορίζονται ως παράνομες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τύπου οικονομικής απάτης, όπως τα "σχέδια πυραμίδων", "σχέδια Ponzi", "επιστολές αλυσίδων", πιστωτικές κάρτες ψευδούς χρέωσης και της πειρατείας λογισμικού.

B29. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, file uploading, posting, αποθήκευση, ή ό,τι άλλο) για διαβίβαση οποιουδήποτε υλικού το οποίο καταγγέλλεται ότι παραβιάζει ή ιδιοποιείται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, συμπεριλαμβανομένων των αντιγραφών εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και εμπορικών μυστικών, της πειρατείας λογισμικού και της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.


Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ‘ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ' INTERNET

Η NICTECH, δημιούργησε την υπηρεσία ‘Ηλεκτρονική Πληρωμή Λογαριασμού' για την πληρωμή του λογαριασμού NICTECH μέσω διαδικτύου από τους συνδρομητές της.

Η χρήση της υπηρεσίας ‘Ηλεκτρονική Πληρωμή Λογαριασμού' (εφεξής Υπηρεσία) διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Ο NICTECH θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στην Υπηρεσία έχουν λάβει γνώση των Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση της Υπηρεσίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση της Υπηρεσίας.

O NICTECH δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Σημειώνεται ότι η χρήση της Υπηρεσίας είναι δωρεάν.

Με το συγκεκριμένο τρόπο μπορείτε να εξοφλήσετε τον λογαριασμό σας από την NICTECH. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας περιέχει υπηρεσίες που έχουν διακοπεί οριστικά, η πληρωμή δεν θα γίνει αποδεκτή και θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα ενημέρωσης στην οθόνη σας.

Το Ποσό τρέχοντος λογαριασμού αντιστοιχεί σε αυτό που αναγράφεται στον λογαριασμό που έχετε επιλέξει να πληρώσετε [δηλαδή η εικόνα του λογαριασμού δεν διαφοροποιείται ακόμη κι αν τον έχετε ήδη εξοφλήσει (μία ή περισσότερες φορές). Στο πεδίο Ποσό Πληρωμής μπορείτε να καταβάλετε το πλήρες υπόλοιπο του τελευταίου λογαριασμού σας ή και οποιοδήποτε άλλο ποσό επιθυμείτε, περισσότερο ή λιγότερο από το οφειλόμενο ποσό.

Εάν ο λογαριασμός σας είναι πιστωτικός, το αναγραφόμενο ποσό θα συμψηφισθεί με μελλοντική οφειλή σας προς την NICTECH. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καταβάλετε οποιοδήποτε άλλο ποσό επιθυμείτε.

Μπορείτε να εξοφλήσετε λογαριασμό της NICTECH που έχει διακοπεί προσωρινά λόγω οφειλής. Εφόσον εξοφλήσετε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ληξιπρόθεσμου, θα ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα επανασύνδεσης των υπηρεσιών φωνής και internet. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους η επανασύνδεση δεν είναι εφικτή, θα σας αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα.

Ο λογαριασμός σας μπορεί να εξοφληθεί με τις εξής πιστωτικές κάρτες: VISA ή MASTERCARD (έκδοσης όλων των τραπεζών) ή ΕUROLINE (έκδοσης EUROBANK). Θα πρέπει να εισάγετε στα συγκεκριμένα πεδία της οθόνης:

• Αριθμό της πιστωτικής κάρτας

• Μήνα και Έτος λήξης της κάρτας

• Τον κωδικό CVC/2 ή CVV/2 της κάρτας

Τα δεδομένα που καταχωρείτε, στέλνονται προς έλεγχο για την ορθότητα και για την εγκυρότητά τους στην εκκαθαρίστρια τράπεζα. Η τράπεζα ελέγχει:

• Ότι ο αριθμός της VISA/MASTERCARD/EUROLINE και του CVC/2-CVV/2 που έχετε εισαγάγει στα ανάλογα πεδία είναι έγκυρα και ενεργά.

• Ότι το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της κάρτας σας καλύπτει το ποσό που επιθυμείτε να πληρώσετε.

Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι είναι επιτυχείς, θα ενημερωθείτε για την επιτυχημένη συναλλαγή. Σε περίπτωση που για κάποιον από τους παραπάνω λόγους η τράπεζα απορρίψει τη συναλλαγή, για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής το μήνυμα που θα σας εμφανιστεί επέχει θέση Επιβεβαίωσης Συναλλαγής και έχετε τη δυνατότητα να το αποθηκεύσετε ή να το εκτυπώσετε. Σας γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή αποθηκεύει στη βάση δεδομένων της τα ακόλουθα δεδομένα της συναλλαγής:

• το μοναδικό κωδικό συναλλαγής που δημιουργείται από την εφαρμογή ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμών υπηρεσιών NICTECH,

• το Μήνα και το Έτος λήξης της κάρτας,

• τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία της κάρτας,

• την ημερομηνία πληρωμής,

• το ποσό πληρωμής,

• τον κωδικό λογαριασμού.

Η NICTECH καταβάλλει συνεχώς κάθε προσπάθεια ώστε να είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία ‘Ηλεκτρονική Πληρωμή Λογαριασμού'. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να τροποποιείται ή/και να διακόπτεται προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η NICTECH δεν φέρει καμία ευθύνη από τυχόν αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτήν. Η NICTECH διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της Υπηρεσίας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Αν και η NICTECH καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της Υπηρεσίας από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η NICTECH αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Υπηρεσία ‘Ηλεκτρονική Πληρωμή Λογαριασμού' οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο εξυπηρέτησης της NICTECH ή ηλεκτρονικά από το www.nictech.gr/contact.

Υποχρεώσεις Αποδεκτής Χρήσης και Ορθής Συμπεριφοράς

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη και σύμφωνη με τους παρόντες όρους χρήσης της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι:

Δεν θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και δεν θα επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς.

Ειδικότερα οι χρήστες απαγορεύεται να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας για να:

• προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη σε ανήλικο

• μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο.

• παρενοχλήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).

• αποστείλουν, δημοσιεύσουν ή αποστείλουν με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,

• αποστείλουν, δημοσιεύσουν, αποστείλουν με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

• αποστείλουν, δημοσιεύσουν, αποστείλουν με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

• παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Υπηρεσίας ‘Ηλεκτρονική Πληρωμή Λογαριασμού', ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της NICTECH ή και τρίτων.

• θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της NICTECH.

• εμποδίσουν οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες η να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς του.

• εγκαταστήσουν και να προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου).

• προωθούν ή/και διαθέτουν περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της NICTECH.

• αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών ή Εταιρικές πληροφορίες που δεν είναι δημοσίως ανακοινώσιμες,

• διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσει και να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των Συστημάτων της Εταιρίας.

• αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

• προβούν σε ηθελημένη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων.

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την NICTECH σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του:

• οποιοδήποτε κενό ασφάλειας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου, άλλων συνδρομητών ή τρίτων προσώπων.

• μη ορθή συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε σχέση με την υπηρεσία.

Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του, σύμφωνα με την κρίση του και την ενημέρωση που του παρέχεται από την NICTECH.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στον ίδιο, ή είναι Δημοσίως Ανακοινώσιμα, ή για τα οποία έχει δοθεί άδεια για πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών.

Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν τηρούν οποιαδήποτε από τις νόμιμες ή συμβατικές τους υποχρεώσεις περί αποδεκτής χρήσης και ορθής συμπεριφοράς η NICTECH δικαιούται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης με τους εκάστοτε Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας ‘Ηλεκτρονική Πληρωμή Λογαριασμού', η NICTECH επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της και δη για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.