Όροι Παροχής Υπηρεσιών/Υπαναχώρηση

Μεταξύ της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία «ΝΙCTECH P.C » και τον διακριτικό τίτλο “ΝΙCTECH” με Α.Φ.Μ 800560318, που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη επί της οδού 28ης Οκτωβρίου   10Α νομίμως εκπροσωπουμένης για την υπογραφή του παρόντος από τον διαχειριστή της Γκέκα Νικόλαο του Γεωργίου (ΓΕΜΗ 129383004000) (εφεξής

«NICTECH») και του Πελάτη όπως αυτό περιγρφεται στο προσάρτημα, εφεξής «ο Πελάτης» συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά οτι η Εταιρεία θα παρέχει υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου της Εταιρείας.

Ορισμοί: Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα θα έχουν το εξής νόημα: Πελάτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την NICTECH και τιμολογείται από την NICTECH για να λαμβάνει τις υπηρεσίες που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης

Σύμβαση: Η πλήρης νομική και εμπορική σχέση της NICTECH και του πελάτη η οποία διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη παρούσα Σύμβαση- Πλαίσιο και στα επισυναπτόμενα σε αυτήν Προσαρτήματα, όπως ενδεχομένως αυτά κάθε φορά τροποποιούνται, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Εξοπλισμός Πελάτη: Ο εξοπλισμός πρόσβασης και οι τερματικές διατάξεις που εγκαθίστανται στο χώρο του Πελάτη, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Υπηρεσία σημαίνει την υπηρεσία internet η οποία προσφέρει στους συνδρομητές πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου της NICTECH και απευθύνεται σε οικιακούς και επιχειρηματικούς πελάτες.

    1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

        1.1. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Πελάτη και NICTECH στο πλαίσιο της παροχής από τη δεύτερη στον πρώτο και της Υπηρεσίας.

        1.2. Η παροχή της Υπηρεσίας και οι αντίστοιχες σχέσεις των μερών διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της παρούσας. Η τροποποίηση οπουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ισχύει μόνον εφόσον γίνεται εγγράφως και αμοιβαία αποδεκτή. Εάν όμως επέλθουν αλλαγές στη κείμενη νομοθεσία που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα της Σύμβασης και τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν τη συνέχιση της, οι παραπάνω αλλαγές θωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης.


    2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

        2.1. Η αρχική διάρκεια ισχύος της παρούσης ορισμένου χρόνου συμφωνείται για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της παράδοσης της Υπηρεσίας.

        2.2. Η Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα για τριάντα ημέρες, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα μέρη εγγράφως ζητήσουν τη μη ανανέωση της, τουλάχιστον εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία συμβατικής λήξης της. Πελάτηςπου θα διακόψει ή καταγγείλει πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου (της νέας πλέον σύμβασης) θα επιβαρυνθεί με το τέλος διακοπής ή καταγγελίας που ορίζεται στα 25 ευρώ και συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%. Σε περίπτωση ο πελάτης ζητήσει τη διακοπή της υπηρεσίας ή την καταγγείλει και έχει προπληρώσει τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια δόση απολαμβάνοντας τις ανάλογες εκπτώσεις από την αρχική μηνιαία δόση, θα του επιστραφεί η διαφορά που προκύπτει υπολογίζοντας πάντα την δόση χωρίς έκπτωση, δηλαδή την μηνιαία, και τη διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας έως την ημέρα διακοπής. Ο Πελάτης ευθύνεται για την ολοσχερή καταβολή όλων των χρεώσεων που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών που διέπονται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης μέχρι την οριστική διακοπή τους.

        2.3. Η σύνδεση του Πελάτη με το Δίκτυο της NICTECH μπορεί να διακόπτεται από την τελευταία σε περίπτωση που υπηρεσιακές ανάγκες της NICTECH με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 10.7 προς διαφύλαξη της υπηρεσίας του πελάτη ή καταστάσεις ανωτέρας βίας το επιβάλλουν και για όσο χρόνο κρίνεται αυτό αντικειμενικά αναγκαίο, χωρίς να τηρείται από την NICTECH η διαδικασία προειδοποίησης του Πελάτη και χωρίς άλλο δικαίωμα του Πελάτη, πέραν της επιστροφής των αναλογούντων τελών που έχουν προκαταβληθεί για το διάστημα της διακοπής, ενώ η επανεργοποίηση (επανασύνδεση) της Υπηρεσίας γίνεται ατελώς.

    3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

        3.1. Η Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο παρέχεται με τις ταχύτητες και διεπαφές που περιγράφονται στο Προσάρτημα.

        3.2. Η NICTECH παρέχει την Υπηρεσία στο σημείο που έχει συμφωνηθεί με τον Πελάτη και αναφέρεται στο Προσάρτημα.

        3.3. Η NICTECH είναι υπεύθυνη μέχρι τον κατανεμητή του Πελάτη, όπου η υπηρεσία τερματίζει. Εάν απαιτηθούν επιπλέον εργασίες κατασκευής υποδομών όπως για παράδειγμα ειδική κατασκευή για την τελική προσέγγιση στον κατανεμητή ή εσωτερική καλωδίωση κτιρίου, η NICTECH μπορεί κατά την διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει σε έλεγχο εφικτότητας υλοποίησης και ενδεχομένως ετοιμασία σχετικής πρότασης υλοποίησης. Το γεγονός, ότι η υλοποίηση κρίνεται ενδεχομένως ως εφικτή, δεν καθιστά σε καμία περίπτωση υποχρεωτική την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου εκ μέρους της NICTECH, η οποία μπορεί να ενεργήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

    4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

        4.1. Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης-Πλαισίου ο Πελάτης δύναται να προμηθευτεί από την NICTECH μία ή και περισσότερες υπηρεσίες.

        4.2. Ο Πελάτης καταθέτει ξεχωριστή αίτηση στη NICTECH για κάθε μία Υπηρεσία που επιθυμεί να προμηθευτεί από την NICTECH.

        4.3. Η αίτηση συμπληρώνεται πλήρως και υπογράφεται από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο

ή Κοινοπραξία προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από νόμιμα και ειδικώς εξουσιοδοτημένο σχετικά πρόσωπο.

        4.4. Στην περίπτωση που η NICTECH διαπιστώσει, μετά τον τεχνικό έλεγχο, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης των αιτουμένων ενημερώνει εγγράφως ή μέσω e-mail τον Πελάτη αιτιολογώντας τη σχετική αδυναμία υλοποίησης, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον πελάτη.

    5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

        5.1. Η Υπηρεσία υλοποιείται τεχνικά με τη σύνδεση του εξοπλισμού του Πελάτη στο δίκτυο της NICTECH. Η NICTECH δεν είναι υποχρεωμένη να ρυθμίσει τον εξοπλισμό του Πελάτη (όπως π.χ τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή). Η υποχρέωση της ΝΙCTECH είναι να ενεργοποιήσει και να επιβεβαιώσει τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας μέχρι τον κατανεμητή του πελάτη.

        5.2. Η παροχή της Υπηρεσίας προϋποθέτει την ύπαρξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την φυσική πρόσβαση του Πελάτη στο Σημείο Διασύνδεσης του δικτύου της NICTECH.

        5.3. Η NICTECH δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη της, αλλά αντίθετα οφείλονται σε πράξη ή/ και παράλειψη του Πελάτη ή/ και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η μη ύπαρξη εσωτερικού δικτύου υποδομής, η μη έγκαιρη ετοιμότητα του χώρου στον οποίο θα τερματίσει το οπτικό καλώδιο και θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός (Rack,ρεύματα, κλπ), και η εκ του λόγου αυτού μη έγκαιρη παροχή στη NICTECH της απαραίτητης για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

        5.4. Ως ημερομηνία λειτουργίας της Υπηρεσίας θεωρείται η ημέρα Παράδοσης-Παραλαβής της σύνδεσης του εξοπλισμού του Πελάτη στο Σημείο Διασύνδεσης.

    6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

        6.1. Ο Πελάτης εξασφαλίζει στο αρμόδιο προσωπικό της NICTECH την απαραίτητη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και στον εξοπλισμό του και παρέχει κάθε διευκόλυνση αποκλειστικά προκειμένου αυτό να προβεί σε έλεγχο της διασύνδεσης του Πελάτη με το δίκτυο της NICTECH ή και του εξοπλισμού πρόσβασης, για εξασφάλιση της ποιότητας της Υπηρεσίας και την άρση βλαβών.

        6.2. Ο εν λόγω έλεγχος δύναται να πραγματοποιείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρούσας κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια της NICTECH κατόπιν σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης και συνεννόησης με τν Πελάτη.

    7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

        7.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί οποιαδήποτε μεταβολή στην παρεχόμενη σε αυτόν Υπηρεσία Πρόσβασης στο Διαδίκτυο από την NICTECH, υποβάλλει σχετική αίτηση, και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικονομική προσφορά της

NICTECH. Το σχετικό με τη μεταβολή αίτημα του Πελάτη εκπληρώνεται μόνον εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό.

    8. ΒΛΑΒΕΣ

        8.1. Σε περίπτωση βλάβης της Υπηρεσίας ο Πελάτης υποχρεούται αρχικά να διερευνήσει και αν εντοπίσει την βλάβη με βάσει τα συστήματα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν εντοπίζεται στο δίκτυό του, αναγγέλλει στη NICTECH τη βλάβη. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο αρμοδιότητας της NICTECH, ειδοποιείται σχετικά ο Πελάτης.

        8.2. Σε περίπτωση που η NICTECH διαπιστώσει ότι η βλάβη της Υπηρεσίας που αναγγέλθηκε από τον Πελάτη προς άρση δεν εντοπίζεται στο δίκτυο αρμοδιότητάς της, χρεώνει στον Πελάτη τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου ή άσκοπης απασχόλησης, το οποίο αναφέρεται στο αναρτημένο Τιμοκατάλογο στην επίσημη ιστοσελίδα της NICTECH, όπως κάθε φορά αυτό θα διαμορφώνεται από την NICTECH και θα μπορεί να ενημερώνεται ο Πελάτης.

        8.3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης είναι δυνατόν τα δύο μέρη να επικοινωνούν και να συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

        8.4. Σε κάθε περίπτωση η NICTECH και ο Πελάτης έχουν αμοιβαία υποχρέωση συνεργασίας για την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου και την επίτευξη της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης.

    9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ

        9.1. Η χρέωση αρχίζει την επομένη της Παράδοσης- Παραλαβής από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

        9.2. Τα τέλη αναλύονται στο ατομικό λογαριασμό του Πελάτη, ο οποίος αποστέλλεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορίσει ο ίδιος στην σχετική αίτησή του.

        9.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά, ότι κάθε μηνιαίο, ή συγκεντρωτικό τιμολόγιο/λογαριασμός ή κάθε απόσπασμα τιμολογίου/λογαριασμού που η NICTECH τηρεί στο μηχανογραφικό της σύστημα σε ηλεκτρονικό κέντρο και το οποίο περιλαμβάνει τις χρεώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών και το ποσό που προκύπτει συνεπεία αυτών, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο, καθώς και τις λοιπές επιβαρύνσεις, θα συνιστά πλήρη απόδειξη της οφειλής του Πελάτη προς τη NICTECH από πάγια τέλη, τέλη χρήσεων και πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες.

        9.4. Η NICTECH θα εκδίδει τιμολόγιο/λογαριασμό προς τον Πελάτη κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνα ή κάθε έτος ανάλογα με την επιλογή υπηρεσίας του πελάτη. Με το πρώτο τιμολόγιο/λογαριασμό ο Πελάτης πέραν του τέλους ενεργοποίησης προκαταβάλλει τη μηνιαία δόση του επόμενου μηνός και αντιστοίχως την τριμηνιαία, εξάμηνη ή ετήσια δόση του επόμενου τριμήνου, εξαμήνου ή έτους. Τα επόμενα τιμολόγια/λογαριασμοί περιλαμβάνουν την προκαταβολή της μηνιαίας, τρίμηνης, εξάμηνης ή ετήσιας δόσης του επόμενου περιόδου.

        9.5. Το τιμολόγιο/λογαριασμός θα εκδίδεται εντός των δέκα

(10) εργασίμων ημερών του επόμενου μήνα και θα είναι

πληρωτέο την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής του. Θα εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που επιλέγει ο Πελάτης. Καθυστέρηση εξόφλησης του τιμολογίου/λογαριασμού επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας.

        9.6. Ο Πελάτης ευθύνεται για την εξόφληση του τιμολογίου/λογαριασμού για την Υπηρεσία που περιλαμβάνονται σε αυτά.

        9.7. Ο Πελάτης θα εξετάζει το τιμολόγιο/λογαριασμό και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές καταχωρήσεις που απεικονίζονται σε αυτό και θα ειδοποιεί εγγράφως την NICTECH σχετικά με κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα του τιμολογίου/λογαριασμού. Μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χωρίς την προβολή αντίρρησης από τον Πελάτη, συμφωνείται ότι το τιμολόγιο/λογαριασμός θεωρείται ακριβής και ότι έγινε σωστή χρέωση από την NICTECH και αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για πλήρη απόδειξη οφειλής του Πελάτη για ολόκληρο το ποσό που αναφέρει, επιτρεπομένης της ανταποδείξεως. Πλην περιπτώσεων προφανούς εκ παραδρομής τιμολόγησης λόγω αναριθμητισμού ή οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ορθότητας του τιμολογίου/λογαριασμού εκ μέρους του Πελάτη δεν αναστέλλει την προθεσμία εξόφλησής του και ο Πελάτης οφείλει να εξοφλήσει εμπρόθεσμα το τυχόν αμφισβητούμενο τιμολόγιο/λογαριασμό στο σύνολό του. Σε περίπτωση που προκύψει πίστωση τελών, αυτά θα συμψηφιστούν σε επόμενο τιμολόγιο/λογαριασμό που θα εκδοθεί αμέσως μετά την απάντηση της NICTECH προς τον Πελάτη.

        9.8. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός της, η NICTECH δικαιούται λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του Πελάτη προς την Εταιρία, μετά την πάροδο εφτά (7) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής να προβεί σε μονομερή προσωρινή διακοπή της Υπηρεσίας στην οποία αφορά η οφειλή. Εάν η οφειλή εξοφληθεί στο διάστημα της προσωρινής διακοπής ο πελάτης επιβαρύνεται για την επανασύνδεση με το αντίστοιχο τέλος επανασύνδεσης.

        9.9. Σε περίπτωση προσωρινής ή/και οριστικής διακοπής της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα παραπάνω ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει πλήρως όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς της Υπηρεσίας στην οποία αφορά η οφειλή, καθώς και τα τέλη επανασύνδεσης, προκειμένου η NICTECH να επανασυνδέσει τη συγκεκριμένη σύνδεση.

        9.10. Σε περιπτώσεις απάτης και επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης τιμολογίων/λογαριασμών ή και εν γένει αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Πελάτη, η NICTECH ειδοποιεί εγγράφως τον Πελάτη σχετικά και προβαίνει σε άμεση οριστική διακοπή της συγκεκριμένης σύνδεσης του Πελάτη ή/και καταγγέλλει τη Σύμβαση πλαίσιο στο σύνολό της με συνέπεια την οριστική διακοπή του συνόλου των συνδέσεων και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς τον Πελάτη.

        9.11. Η καταγγελία της Σύμβασης από τον Πελάτη πριν την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την αποζημίωση της NICTECH για τις δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη.

    10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

        10.1. Η NICTECH ουδεμία ευθύνη φέρει για τις εργασίες στο χώρο του Πελάτη, οι οποίες γίνονται από τον Πελάτη ή από οποιονδήποτε τρίτο.

        10.2. Ο Πελάτης παρέχει στην NICTECH κάθε τεχνικό στοιχείο ή τεχνική περιγραφή και εξασφαλίζει όποιες αδειοδοτήσεις είναι απαραίτητες για την όδευση των καλωδιακών υποδομών στο κτήριο που στεγάζεται ο εξοπλισμός του.

        10.3. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο στον εγκατεστημένο εξοπλισμό της NICTECH, καθώς επίσης να εγκαθιστά μηχανολογικό ή/και άλλο εξοπλισμό σύνδεσης με το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο. Ο Πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, χειροτέρευση ή καταστροφή του Τερματικού Εξοπλισμού της NICTECH, οφειλόμενη είτε σε υπαιτιότητα δική του ή σε τυχαίο γεγονός, για όσο χρονικό διάστημα ο Τερματικός Εξοπλισμός βρίσκεται στην κατοχή του, εξαιρουμένων των περιπτώσεων φυσιολογικής φθοράς. Ο Πελάτης οφείλει να διατηρεί τον Τερματικό Εξοπλισμό σε κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο, προφυλαγμένο από κινδύνους φθοράς ή καταστροφής και από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

        10.4. H NICTECH μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας ή να προβαίνει σε προσωρινές διακοπές στην παροχή της Υπηρεσίας είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε ευρύτερη περιοχή για τη διενέργεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου εφόσον τούτο έχει ρητά γνωστοποιηθεί εγγράφως ή με e-mail στον Πελάτη.

        10.5. Η NICTECH ενημερώνει με SMS ή με e-mail τον Πελάτη προ τουλάχιστον δύο (2) ημερών για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων εργασιών οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την παροχή της Υπηρεσίας προς αυτόν.

        10.6. Ο Πελάτης υποχρεούται, κατόπιν συνεννόησης με την NICTECH, να επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της NICTECH στην έδρα του και την πρόσβαση στον τερματικό εξοπλισμό που βρίσκεται εγκατεστημένο εκεί προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης ή/και επισκευής του τερματικού εξοπλισμού.

        10.7. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει χωρίς αντάλλαγμα, συνεχώς και αδιαλείπτως, την ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται για την τροφοδοσία του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού.

    11. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

        11.1. Η NICTECH ουδεμία ευθύνη υπέχει για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων της παρούσας, όταν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας άλλου λόγου, την επέλευση του οποίου η NICTECH δεν μπορεί να ελέγξει, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, αύξηση της απόστασης του Πελάτη από την αστική περιοχή κάλυψης από την NICTECH

        11.2. Η NICTECH δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσχέρεια χρήσεως των Υπηρεσιών της που οφείλονται στον εξοπλισμό του Πελάτη και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης ή αναβάθμισης του εξοπλισμού αυτού.

    12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

        12.1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τις αποφάσεις και κανονισμούς τηε Ε.Ε.Τ.Τ.

        12.2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει στο πλαίσιο της παρούσας αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

        12.3. Τροποποίηση των συμφωνημένων με την παρούσα πραγματοποιείται μόνον με έγγραφη συμφωνία των μερών.

        12.4. Ακυρότητα κάποιου όρου ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους και τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν τους τυχόν άκυρους όρους με έγκυρους παραπλησίου, κατά το δυνατό, περιεχομένου.

        12.5. Η παρούσα Σύμβαση και οι όροι αυτής είναι εμπιστευτικοί καθώς και κάθε πληροφορία τεχνικής ή άλλης φύσεως, γνωμοδότηση, εκτίμηση, συμβουλή-επίσημη ή ανεπίσημη, δοθεί στο πλαίσιο της παρούσας και καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούται να μην αποκαλύπτει το περιεχόμενό τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου του.

        12.6. Σε περίπτωση διακοπής (προσωρινής ή μόνιμης) της παροχής υπηρεσιών, η NICTECH δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υποχρεωθεί στην αναστολή των παρεχόμενων υπηρεσιών λόγου ανωτέρας βίας ή προς συμμόρφωση με απόφαση, εντολή, οδηγία ή αίτημα Δικαστικής ή Δοιοκητικής Αρχής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του πελάτη.

        12.7. Η NICTECH δεν φέρει καμία ευθύνη για: α) ασφάλεια, δηλαδή τη γνησιότητα, ακρίβεια και εμπιστευτικότητα, β) το θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που λαμβάνει, αποστέλλει, αποθηκεύει ο πελάτης μέσω της πρόσβασής του στο δικτυό της, γ) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία υποστεί ενδεχομένως ο πελάτης από την πρόσβαση του στο διαδύκτιο, μέσω της πρόσβασης του στο δίκτυο της NICTECH, υποχρεούται όμως να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων δ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών της ή μεταξύ των πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου.

        12.8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί περιστατικό απάτης, κακής χρήσης ή αυξημένης και ασυνήθιστης κίνησης, η NICTECH υποχρεούται να προβεί σε άμεση διακοπή της πρόσβασης προς την υπηρεσία.

        12.9. Σε συμπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων, κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά, η απόπειρα ιδιοποήσεως του κωδικού πρόσβασης άλλου πελάτη, η αποστολή μη ζητηθέντων ή/και μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e/mails) προς λίστες παραληπτών και παρά την

θέλησή τους (spamming), η χρήση του διαδικτύου με σκοπό την παρεμπόδιση της λειτουργίας αυτού ή της χρήσης του από τρίτους, η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου ή πορνογραφικού υλικού, η πρόσβαση σε ιστοσελίδες των οποίων με απόφαση αρμόδιας αρχής έχει απαγορευτεί ή/και διακοπεί η εν λόγω πρόσβαση, η χρήση προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και κωδικών άλλου πελάτη, με ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η μη ενημέρωση της NICTECH σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του πελάτη ή χρήσης των προσωπικών δεδομένων του παρά την θέλησή του, η επίδοση σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης στα υπολογιστικά συστήματα της NICTECH ή τρίτων. Η NICTECH δικαιούται να διαγράφει από τα server της περιεχόμενο που αντιβαίνει στο νόμο, τα χρηστά ήθη και την Σύμβαση, το οποίον τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της με νόμιμο τρόπο. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το διαδύκτιο είναι ανοιχτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη των προσωπικών του δεδομένων, ότι οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η NICTECH δηλώνει ρητώς ότι δεν προβαίνει εκ των προτέρων σε έλεγχο του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσου του δικτύου της και επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το περιεχόμενο στο οποίο ο πελάτης αποκτά πρόσβαση ή/και λαμβάνει μέσω των υπηρεσιών που του παρέχονται από την NICTECH.

    13. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όλες οι ειδοποιήσεις, οι προσκλήσεις, οι ενημερώσεις και οι πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις, που απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και αφορούν στην εκτέλεση αυτής, θα κοινοποιούνται εγγράφως στο μέρος στο οποίο αφορουν.